Νέα Βιβλία | Αγγελική Κ. Ανδρειωμένου : Τανάγρα· η ανασκαφή του Νεκροταφείου (1976-1977, 1989)

News » Νέα Βιβλία | Αγγελική Κ. Ανδρειωμένου : Τανάγρα· η ανασκαφή του Νεκροταφείου (1976-1977, 1989)
Posted on 20 May 2019 10:18
Τανάγρα : η ανασκαφή του Νεκροταφείου (1976-1977, 1989)

tanagra2.jpg

"Αἱ εἰδικαὶ καὶ στεναὶ σχέσεις τῆς Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας μὲ τὴν Τανάγραν ἀνάγονται εἰς τὸ 1873, ὅταν ἀπέστειλε ἐκεῖ τὸν Ἔφορον Παναγιώτην Σταματάκην διὰ να θέση τέρμα εἰς τὴν ἀσύδοτον λεηλασίαν τῶν ἀρχαίων νεκροπόλεων τῆς. Μόλις τὸ 1976 ἔγινε ἀπὸ τὴν συγγραφέα τοῦ παρόντος ἡ πρώτη συστηματικὴ ἀνασκαφὴ (1976-1977) μεγάλου ἀρχαίου νεκροταφείου τῆς Τανάγρας προκειμένου να ἀποφασισθὴ ἡ χορήγησις ἢ μὴ εἰς τὴν Ἑλληνικὴν Ἀεροπορικὴν Βιομηχανίαν (ΕΑΒ) ἀδείας οἰκοδομήσεως τῶν ἐγκαταστάσεων τῆς. Ἀπεκαλύφθησαν τετρακόσιοι ἑξήκοντα τάφοι, πολλοὶ τῶν ὁποίων εἶχον συληθῇ κατὰ τὸν 19ον αἰῶνα. Ἡ ἔρευνα ἐπεξετάθη (1989) καὶ εἰς τὸ πρὸς Νότον συνεχόμενον γήπεδον τῆς ἑταιρείας 3Ε, ὅπου ἀπεκαλύφθησαν διακόσιοι εἴκοσι τάφοι πολλοὶ τῶν ὁποίων ἦσαν, ἐπίσης, συλημένοι. Οἱ πλουσιωτεροι τῶν τάφων καὶ τῶν δύο ἀνασκαφῶν ἀνάγονται εἰς τοὺς περὶ τὸ 590-580 π.Χ. χρόνους καὶ εἰς τὸ τελευταῖον τέταρτον τοῦ 5ου π.Χ. αἰῶνος. Ἀσύλητοι εὑρέθησαν καὶ ἀρκετοὶ λακκοειδεὶς τάφοι ἐλλληνιστικὼν χρόνων. Ἡ μελέτη τῶν ἀνωτέρω ἀποτελεῖ τὴν παροῦσαν μονογραφίαν. Τὰ δημοσιευόμενα ἔδω ἀρχαῖα φυλάσσονται εἰς τὸ μουσεῖον Σχηματαρίου."
Από τον πρόλογο του βιβλίου

Σου άρεσε το άρθρο; Βαθμολόγησέ το!

αξιολόγηση: 0+x

Latest Blog:

Νέο Εφορευτικό Συμβούλιο στη Βιβλιοθήκη Λιβαδειάς posted on 27 Jun 2022 12:02Νέο Εφορευτικό Συμβούλιο ορίστηκε στη Βιβλιοθήκη με την αριθ. 55238/Γ4/16-05-2022 ΦΕΚ 406/Υ.Ο.Δ.Δ./18-05-2022 απόφαση της Υπουργού Παιδείας. Η σύνθεσή του έχει ως εξής:

  • ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ανδρέας Ανδρίτσος, Εκπαιδευτικός
  • ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Αγγελική-Ειρήνη Κουτσοπούλου, Πολιτικός Μηχανικός
  • ΜΕΛΗ
    • Ιωάννα Γκικοπούλου, Δικηγόρος
    • Ελένη Πειρουνάκη, Δικηγόρος
    • Αλεξάνδρα Γερογιάκομου, Εκπαιδευτικός

Τους συγχαίρουμε και τους ευχόμαστε καλή θητεία. (read more…)

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License