Νέα Βιβλία | Αγγελική Κ. Ανδρειωμένου : Τανάγρα· η ανασκαφή του Νεκροταφείου (1976-1977, 1989)

News » Νέα Βιβλία | Αγγελική Κ. Ανδρειωμένου : Τανάγρα· η ανασκαφή του Νεκροταφείου (1976-1977, 1989)
Posted on 20 May 2019 10:18
Τανάγρα : η ανασκαφή του Νεκροταφείου (1976-1977, 1989)

tanagra2.jpg

"Αἱ εἰδικαὶ καὶ στεναὶ σχέσεις τῆς Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας μὲ τὴν Τανάγραν ἀνάγονται εἰς τὸ 1873, ὅταν ἀπέστειλε ἐκεῖ τὸν Ἔφορον Παναγιώτην Σταματάκην διὰ να θέση τέρμα εἰς τὴν ἀσύδοτον λεηλασίαν τῶν ἀρχαίων νεκροπόλεων τῆς. Μόλις τὸ 1976 ἔγινε ἀπὸ τὴν συγγραφέα τοῦ παρόντος ἡ πρώτη συστηματικὴ ἀνασκαφὴ (1976-1977) μεγάλου ἀρχαίου νεκροταφείου τῆς Τανάγρας προκειμένου να ἀποφασισθὴ ἡ χορήγησις ἢ μὴ εἰς τὴν Ἑλληνικὴν Ἀεροπορικὴν Βιομηχανίαν (ΕΑΒ) ἀδείας οἰκοδομήσεως τῶν ἐγκαταστάσεων τῆς. Ἀπεκαλύφθησαν τετρακόσιοι ἑξήκοντα τάφοι, πολλοὶ τῶν ὁποίων εἶχον συληθῇ κατὰ τὸν 19ον αἰῶνα. Ἡ ἔρευνα ἐπεξετάθη (1989) καὶ εἰς τὸ πρὸς Νότον συνεχόμενον γήπεδον τῆς ἑταιρείας 3Ε, ὅπου ἀπεκαλύφθησαν διακόσιοι εἴκοσι τάφοι πολλοὶ τῶν ὁποίων ἦσαν, ἐπίσης, συλημένοι. Οἱ πλουσιωτεροι τῶν τάφων καὶ τῶν δύο ἀνασκαφῶν ἀνάγονται εἰς τοὺς περὶ τὸ 590-580 π.Χ. χρόνους καὶ εἰς τὸ τελευταῖον τέταρτον τοῦ 5ου π.Χ. αἰῶνος. Ἀσύλητοι εὑρέθησαν καὶ ἀρκετοὶ λακκοειδεὶς τάφοι ἐλλληνιστικὼν χρόνων. Ἡ μελέτη τῶν ἀνωτέρω ἀποτελεῖ τὴν παροῦσαν μονογραφίαν. Τὰ δημοσιευόμενα ἔδω ἀρχαῖα φυλάσσονται εἰς τὸ μουσεῖον Σχηματαρίου."
Από τον πρόλογο του βιβλίου

Σου άρεσε το άρθρο; Βαθμολόγησέ το!

αξιολόγηση: 0+x

Latest Blog:

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License