ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ

Δανεισμός - Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Χρηστών

Δε δανείζονται
• Το πληροφοριακό υλικό
• Οι κλειστές συλλογές
• Τεκμήρια που έχουν δεσμευθεί για εργασίες, εκθέσεις, προβολές ή εκδηλώσεις
• Οπτικοακουστικό υλικό (cds, dvds, κασέτες, slides, δίσκοι κλπ.) – Κατ’ εξαίρεση δανείζονται σε εκπαιδευτικούς φορείς (σχολεία, νηπιαγωγεία κλπ.), πνευματικά ιδρύματα και πολιτιστικούς φορείς
• Λογισμικό υλικό
Τεκμήρια που ανήκουν στο πληροροφοριακό υλικό ή στις κλειστές συλλογές της Βιβλιοθήκης μπορούν να δανεισθούν κατ' εξαίρεση με φειδώ και κατά την κρίση του υπαλλήλου, σε περιπτώσεις έρευνας και εργασιών.

Κάθε πολίτης ο οποίος επιθυμεί να δανείζεται υλικό της Βιβλιοθήκης, εφοδιάζεται με κάρτα μέλους. Για την έκδοσή της απαιτείται η προσκόμιση αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου ισότιμου αποδεικτικού εγγράφου.

Για τα παιδιά του Δημοτικού είναι απαραίτητη η ενημέρωση και η έγκριση του γονέα ή κηδεμόνα για την έκδοση της κάρτας (με επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας και ενυπόγραφης σχετικής αίτησης).

Τα μέλη της Βιβλιοθήκης πρέπει να ενημερώνουν το γραφείο δανεισμού, για οποιαδήποτε αλλαγή της διεύθυνσης κατοικίας τους,του αριθμού τηλεφώνου τους ή της ηλεκτρονικής τους διεύθυνσης (email).

Τα νέα μέλη πρέπει να λαμβάνουν γνώση του Εσωτερικού Οδηγού Λειτουργίας.

Η κάρτα μέλους είναι απολύτως προσωπική και ο κάτοχός της φέρει την αποκλειστική ευθύνη για υλικό που έχει καταχωρηθεί σε αυτή. Η κάρτα μέλους δεν εκχωρείται σε άλλους. Σε αντίθετη περίπτωση, ο χρήστης διαγράφεται από το αρχείο μελών.

Η κάρτα μέλους εκδίδεται δωρεάν.

Δανεισμός πραγματοποιείται ΜΟΝΟ με την επίδειξη της κάρτας μέλους.

Κάθε μέλος μπορεί να δανειστεί συνολικά μέχρι 5 τεκμήρια (3 βιβλία και 2 περιοδικά ή βιντεοκασέτες, CD, DVD κλπ.).

Η διάρκεια δανεισμού για τα βιβλία και περιοδικά (εκτός του τελευταίου τεύχους) ενηλίκων και παιδιών είναι 15 ημέρες, με δικαίωμα και 2 (ακόμη και τηλεφωνικών) ανανεώσεων - των 15 ημερών έκαστη, - κι εφόσον το τεκμήριο δεν έχει ζητηθεί από άλλο μέλος. Περαιτέρω ανανέωση δεν είναι δυνατή.

Υπάρχει, επίσης, δικαίωμα κράτησης τεκμηρίου κατά σειρά προτεραιότητας. Το μέλος υποχρεούται να προσέλθει για το δανεισμό εντός τριών (3) ημερών από την ειδοποίησή του, ειδάλλως το αντίτυπο θα δανεισθεί στο επόμενο μέλος που το ζήτησε.

Το κάθε μέλος είναι υποχρεωμένο να επιστρέφει το υλικό που δανείστηκε εντός της ορισμένης προθεσμίας και στην κατάσταση που το δανείστηκε.

Η τελευταία υπογεγραμμένη έντυπη απόδειξη κίνησης δανεισμού αναιρεί οποιαδήποτε προηγούμενη, και δεσμεύει και τους δυο συμβαλλόμενους (μέλος και Βιβλιοθήκη).

Για καθυστέρηση μερικών ημερών την πρώτη φορά γίνεται απλώς παρατήρηση. Σε περίπτωση που επαναληφθεί η καθυστέρηση επιστροφής του τεκμηρίου που δανείστηκε, το μέλος στερείται αρχικά του δικαιώματος δανεισμού από δύο (2) έως και έξι (6) μήνες (προσωρινή κλειστή συνδρομή)

Στην περίπτωση που αυτή η συμπεριφορά επαναληφθεί και ο χρήστης δεν συμμορφώνεται στις συστάσεις του προσωπικού τότε το μέλος στερείται του δικαιώματος δανεισμού (οριστική κλειστή συνδρομή) με απόφαση του Διευθυντή.

Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής τεκμηρίου το μέλος υποχρεούται στην αντικατάστασή του με το ίδιο το τεκμήριο ή, σε περίπτωση απόλυτης αδυναμίας (π.χ. εξάντλησης κυκλοφορίας του) με άλλο που πραγματεύεται το ίδιο θέμα, ή τελικά με άλλο του ίδιου συγγραφέα αλλά που δεν υπάρχει στη συλλογή της Βιβλιοθήκης. Δε γίνεται αποδεκτό οποιοδήποτε χρηματικό αντίτιμο.

Ο δανεισμός και οι λειτουργίες των Η/Υ εν γένει, σταματούν 15΄ πριν τη λήξη του ωραρίου της Βιβλιοθήκης, προκειμένου να ενημερωθούν τα αντίγραφα ασφαλείας (backup).

(από το άρθρο 5 του Εσωτερικού Οδηγού Λειτουργίας)

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License