deleted: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Table of Contents
Ο Εσωτερικός Οδηγός Λειτουργίας της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Λεβαδείας συντάχθηκε σύμφωνα με το Ν. 3149/10.6.2003 «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις» και τον «Κανονισμό Λειτουργίας Δημοσίων Βιβλιοθηκών» Υ.Α. 83064/ΙΖ (ΦΕΚ/Β/1173/20.8.2003).

Ο Εσωτερικός Οδηγός Λειτουργίας θα ανανεώνεται όταν το επιβάλλουν οι συνθήκες, με στόχο την προσαρμογή του στις τρέχουσες ανάγκες των χρηστών και την εναρμόνισή του με την εξέλιξη των νέων τεχνολογιών. Η παρούσα έκδοσή του εγκρίθηκε με την απόφαση ../2009 του Εφορευτικού Συμβουλίου της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Λεβαδείας. Τα όποια παραρτήματά του που ενδεχομένως εκδοθούν σε μεταγενέστερο χρόνο θα αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του Ε.Ο.Λ.

Ο Εσωτερικός Οδηγός Λειτουργίας της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Λεβαδείας δύναται να αναθεωρηθεί κατ’ ΑΡΘΡΟ ή στο σύνολο του, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή, με απόφαση του Εφορευτικού Συμβουλίου και τη, σύμφωνα με το νόμο, έγκριση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

ΑΡΘΡΟ 1ο - ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λεβαδείας είναι πολιτιστικός πυρήνας του νομού μας από το 1954 (αρχικά ως Δημοτική).

Σκοπός της Βιβλιοθήκης είναι η συγκέντρωση, διατήρηση, οργάνωση και προώθηση της γνώσης. Ακόμη, η συνεχής βελτίωση των παρεχόμενων, προς τον χρήστη, υπηρεσιών για την προαγωγή της πληροφόρησης, της εκπαίδευσης και του πολιτισμού, χωρίς πολιτικές, θρησκευτικές, φυλετικές ή άλλες διακρίσεις, προωθώντας την ισότητα των ευκαιριών όλων των πολιτών ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, πεποιθήσεων, οικονομικής ή κοινωνικής κατάστασης.

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λεβαδείας μέσα από τη λειτουργία της στοχεύει:

Στη συγκρότηση μιας πλήρους και ενημερωμένης συλλογής από έντυπο, οπτικοακουστικό και ψηφιακό υλικό που να καλύπτει όλο το φάσμα της ανθρώπινης γνώσης.

Στην επιλογή, απόκτηση, διάθεση και αποτελεσματική διαχείριση του απαραίτητου υλικού, ώστε να υποστηρίζει τις πληροφοριακές ανάγκες των κατοίκων του νομού και της ευρύτερης περιοχής ευθύνης της (Επαρχία Παρνασσίδας Ν. Φωκίδας, Βόρειο Τμήμα Ν. Αττικής και Στερεοελλαδικό Τμήμα Ν. Ευβοίας), και στην παροχή πληροφοριών για την κάλυψη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών τους.

Στην παρακολούθηση και εφαρμογή των εξελίξεων της τεχνολογίας και στη διάδοση της χρήσης της για την καλύτερη, εγκυρότερη και έγκαιρη προσφορά πληροφοριακών υπηρεσιών προς τους αναγνώστες.

Στη διασφάλιση της ελεύθερης και ισότιμης πρόσβασης όλων των πολιτών στη Βιβλιοθήκη.

Στη δημιουργία των προϋποθέσεων που θα στηρίζουν τις νέες εκπαιδευτικές τάσεις όπως είναι η έρευνα, η αναζήτηση, η χρήση των νέων τεχνολογιών με απώτερο στόχο τη συγκρότηση μιας νέας κοινωνίας αναγνωστών.

Στην παροχή υλικού για ενημέρωση, διασκέδαση, πληροφόρηση, επιμόρφωση στοχεύοντας και συμβάλλοντας στη δια βίου εκπαίδευση των πολιτών και στην παροχή εκείνων των μέσων που θα διευκολύνουν την πρόσβαση στη γνώση και την εισαγωγή στην κοινωνία της πληροφορίας.

Στην ενεργό συμμετοχή της Βιβλιοθήκης στα πολιτιστικά δρώμενα της περιοχής της καθώς και σε ζωτικά κοινωνικά ζητήματα ή και στη διοργάνωση πολιτιστικών και λοιπών εκδηλώσεων, με δυνατότητα συνεργασιών με άλλους τοπικούς ή μη φορείς με παρεμφερείς σκοπούς, για την ανύψωση του πνευματικού επιπέδου των κατοίκων της περιοχής της.

ΑΡΘΡΟ 2ο - ΣΥΛΛΟΓΕΣ

Ανάπτυξη Συλλογών

Οι συλλογές του υλικού της Βιβλιοθήκης (έντυπου, ηλεκτρονικού και ψηφιακού) αναπτύσσονται με στόχο να ανταποκρίνονται στις πληροφοριακές, εκπαιδευτικές και μορφωτικές ανάγκες του κοινού, λαμβάνοντας υπόψη τις νέες εκδόσεις, τις προτάσεις των χρηστών και τις εκδόσεις που αφορούν την πόλη της Λιβαδειάς, και την ευρύτερη περιοχή της Βοιωτίας και της Στερεάς Ελλάδας. Επίσης, καταβάλλεται προσπάθεια για εμπλουτισμό της συλλογής του σπάνιου υλικού, με εντοπισμό εκδόσεων τοπικού χαρακτήρα και ολοκλήρωση των υπαρχουσών συλλογών.

Πολιτική εμπλουτισμού

Οι προσκτήσεις υλικού γίνονται με αγορές, ανταλλαγές, δωρεές και υποχρεωτική κατάθεση αντιτύπων τεκμηρίων σε έντυπη ή άλλη οπτικοακουστική και ηλεκτρονική μορφή.

Για τις αγορές ακολουθούνται οι διαδικασίες που προβλέπονται, κάθε φορά, από το νόμο που αφορά προμήθειες του Δημόσιου Τομέα, καθώς και όσα προβλέπονται από τον «Κανονισμό Λειτουργίας Δημοσίων Βιβλιοθηκών» (ΦΕΚ /Β /1173/ 20.8.2003). Προκειμένου για υλικό σπάνιο που συμπληρώνει τις συλλογές της Βιβλιοθήκης και εξυπηρετεί το σκοπό της, ο Διευθυντής προβαίνει στην αγορά του χωρίς προηγούμενη έγκριση του Εφορευτικού Συμβουλίου (Ν. 3149/10.6.2003 «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις», αρθρ. 6, παρ. 7). Ανταλλαγές δύναται να πραγματοποιεί η Βιβλιοθήκη, είτε από πολλαπλά αντίτυπα, είτε από τις εκδόσεις της, προκειμένου να αποκτήσει εκδόσεις που δεν υπάρχουν στις συλλογές της και θεωρούνται σημαντικές. Οι ανταλλαγές πραγματοποιούνται, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή, με έγκριση του Εφορευτικού Συμβουλίου.

Οι αναγνώστες μπορούν να προτείνουν βιβλία ή άλλο υλικό για τον εμπλουτισμό της συλλογής, αλλά η τελική επιλογή γίνεται από το αρμόδιο τμήμα παραγγελιών ανάλογα με τις δυνατότητες της Βιβλιοθήκης και με βασικό κριτήριο την εξυπηρέτηση όλων των αναγνωστών.

Η Βιβλιοθήκη συγκεντρώνει και προωθεί υλικό το οποίο απεικονίζει όλες τις εκφάνσεις του πολιτισμού, και επιλέγεται με γνώμονα τη δημοκρατία και την ελευθερία της έκφρασης χωρίς πολιτικές, θρησκευτικές, φυλετικές ή άλλες διακρίσεις προωθώντας την ισότητα της πρόσβασης στην γνώση για όλους τους ανθρώπους.Το κοινό έχει τη δυνατότητα να καταθέσει εγγράφως τις προτάσεις του, να εκφράσει τα παράπονα ή τις ενστάσεις του για το υλικό της Βιβλιοθήκης. Για όλα τα παραπάνω θα λάβει απαντήσεις αρμοδίως.

Δωρεές / Κατάθεση Εντύπων / Απόσυρση Υλικού

Η αποδοχή δωρεών σημαντικών συλλογών εγκρίνεται από το Εφορευτικό Συμβούλιο της Βιβλιοθήκης ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή.

Τεκμήρια που εκδίδονται στο Νομό Βοιωτίας κατατίθενται υποχρεωτικά σε δύο αντίτυπα από το συγγραφέα, τυπογράφο, λιθογράφο ή εκδότη, στους οποίους δίνεται έγγραφο αποδεικτικό κατάθεσης (Ν. 3149/10.6.2003 «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις», αρθρ. 12, παρ. 7δ και 9).

Υλικό που έχει υποστεί ανεπανόρθωτη φθορά και δεν είναι δυνατή η αποκατάστασή του αποσύρεται και αν είναι σπάνιο φυλάσσεται, αν όχι καταστρέφεται, με πρωτόκολλο καταστροφής.

Διαχείριση Συλλογών

Η Συλλογή της Βιβλιοθήκης είναι στη διάθεση του κοινού, για χρήση στο Αναγνωστήριο ή για δανεισμό από το υλικό του Δανειστικού Τμήματος.

Εξαίρεση από άμεση διάθεση αποτελούν το πληροφοριακό υλικό (εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, βιβλιογραφίες, ΦΕΚ, δεμένα περιοδικά και εφημερίδες, οπτικοακουστικό υλικό κτλ.), και οι κλειστές συλλογές της Βιβλιοθήκης, στις οποίες πρόσβαση έχουν μόνο οι υπάλληλοί της.

Κλειστές συλλογές της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Λεβαδείας αποτελούν:
• Παλαιότυπα και σπάνια
• Χειρόγραφα.
• Αρχεία όπως αυτά προβλέπονται από τον «Κανονισμό Λειτουργίας Δημοσίων Βιβλιοθηκών», (ΦΕΚ/Β/1173/20.8.2003).
• Χαρακτικά
• Χάρτες

Τεκμήρια από τις κλειστές συλλογές δίνονται μόνο για χρήση στο Αναγνωστήριο, ύστερα από αιτιολογημένο αίτημα του αναγνώστη/ερευνητή στο προσωπικό της Βιβλιοθήκης.

Ειδικότερα, τα χειρόγραφα δίνονται μόνον σε ερευνητές μετά από έγγραφο αίτημα στο οποίο θα συμπληρώσουν τα στοιχεία τους και το αντικείμενο της προσωπικής τους έρευνας. Σε περίπτωση διπλωματικών, μεταπτυχιακών εργασιών ή διατριβών, οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από μία γραπτή σύσταση, σε μορφή ξεχωριστής επιστολής, ή βεβαίωση της οικείας σχολής περί της ανάληψης της εργασίας. Για κάθε νέο αντικείμενο έρευνας, οι αναγνώστες πρέπει να συμπληρώνουν νέα έντυπη αίτηση. Για κάθε αίτηση, χορηγείται άδεια, εφόσον η αιτιολογία είναι επαρκής, από το Διευθυντή της Βιβλιοθήκης.

Οι αναγνώστες/ερευνητές οφείλουν να χειρίζονται με ιδιαίτερη προσοχή τα χειρόγραφα, είτε είναι κώδικες, είτε είναι λυτά έγγραφα κλπ. και να τα επιστρέφουν στον υπάλληλο στην κατάσταση στην οποία τα παρέλαβαν, παίρνοντας τη σχετική απόδειξη επιστροφής. Τεκμήρια που η κατάστασή τους δεν το επιτρέπει (φθαρμένα) ή είναι υπό συντήρηση, καθώς και αρχεία ακατάτακτα ή χρήζοντα συντήρησης δε δίνονται προς μελέτη.

Αναπαραγωγή τεκμηρίων από τις κλειστές συλλογές πραγματοποιείται μόνο από τη Βιβλιοθήκη, εφόσον κριθεί απαραίτητο και σύμφωνα με όσα προβλέπει ο «Κανονισμός Λειτουργίας Δημοσίων Βιβλιοθηκών», (ΦΕΚ/Β/1173/20.8.2003).

Ψηφιοποίηση υλικού

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λεβαδείας με σκοπό τον εκσυγχρονισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών της στο πλαίσιο του έργου «Ψηφιοποίηση Υλικού Δημόσιων Βιβλιοθηκών», που υλοποίησε το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ψηφιοποίησε ένα μεγάλο μέρος από το σπάνιο υλικό της. Το ψηφιοποιημένο υλικό θα είναι διαθέσιμο στους χρήστες τόσο μέσα από τους χώρους της Βιβλιοθήκης όσο και από την πληροφοριακή πύλη του ΥΠΕΠΘ: http://www.ypepth.gr και αργότερα από τον Πληροφοριακό Κόμβο της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος.

Επεξεργασία υλικού

Το υλικό σφραγίζεται με τη σφραγίδα της Βιβλιοθήκης και καταγράφεται στο βιβλίο εισαγωγής υλικού λαμβάνοντας αύξοντα αριθμό.

Στη συνέχεια, ταξινομείται σύμφωνα με το διεθνές δεκαδικό σύστημα ταξινόμησης DEWEY

Κατόπιν, υπόκειται σε ηλεκτρονική επεξεργασία και καταχωρούνται τα στοιχεία του στον ηλεκτρονικό κατάλογο (OPAC) της Βιβλιοθήκης με τη χρήση του λογισμικού προγράμματος για Βιβλιοθήκες ΑΒΕΚΤ.

Το υλικό της Βιβλιοθήκης καταλογογραφείται με βάση τους Αγγλο-αμερικάνικους κανόνες κατολογογράφησης [AngloAmerican Cataloguing Rules 2 (AACR2)].

Η θεματική ευρετηρίαση βασίζεται στους καταλόγους θεματικών επικεφαλίδων του Συλλογικού Καταλόγου Δημοσίων Βιβλιοθηκών (2008) και της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, οι οποίοι συμπληρώνονται και τροποποιούνται όπου κρίνεται αναγκαίο.

Η καταχώρηση του υλικού στον ηλεκτρονικό κατάλογο γίνεται με το σύστημα αυτοματισμού βιβλιοθηκών ΑΒΕΚΤ (Αυτοματισμός Βιβλιοθηκών ΕΚΤ), που υλοποιεί το μορφότυπο UNIMARC.

Ήδη ο κατάλογος είναι στη διάθεση του κοινού και μέσω του διαδικτύου (Internet) με τη χρήση μιας εύχρηστης φόρμας αναζήτησης στην ιστοσελίδας μας http://srv-vivl-livad.voi.sch.gr , καθώς και μέσω της πύλης Αργώ (http://argo.ekt.gr) του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης.

ΑΡΘΡΟ 3ο - ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ


Η Βιβλιοθήκη δέχεται το κοινό καθημερινά, εκτός Κυριακής.

Οι ώρες λειτουργίας για το κοινό είναι οι εξής:

Χειμερινό ωράριο (Μέσα Σεπτεμβρίου - 30 Ιουνίου):
Δευτέρα και Πέμπτη: 09.00 - 14.00 & 15.00 - 20.30
Τρίτη, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο: 09.00 - 14.00

Θερινό ωράριο (1 Ιουλίου - Μέσα Σεπτεμβρίου):
Δευτέρα έως Παρασκευή: 08.30 - 14.30
Σάββατο: Κλειστή

ΑΡΘΡΟ 4ο - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ


Το προσωπικό
Είναι υποχρεωμένο να εκτελεί στο ακέραιο και με ευσυνειδησία τα καθήκοντα που απορρέουν από τη θέση την οποία κατέχει, και του ανατίθενται εκάστοτε από το Διευθυντή της Βιβλιοθήκης.

Είναι υποχρεωμένο να εξυπηρετεί και να βοηθά τους χρήστες στην αναζήτηση και τον εντοπισμό τεκμηρίων.

Προβαίνει στην παροχή πληροφοριών που του ζητούνται, χρησιμοποιώντας το υλικό της Βιβλιοθήκης και τις νέες τεχνολογίες.

Αντιμετωπίζει τους χρήστες με ευγένεια και φροντίζει για την επίλυση τυχόν προβλημάτων που ανακύπτουν.

Συμμετέχει ενεργά σε διοργανώσεις εκδηλώσεων και εκθέσεων της Βιβλιοθήκης, αναλόγως του γνωστικού του αντικειμένου.

Συμμετέχει στις εργασίες της απογραφής του υλικού.

Παροτρύνεται και δύναται να παρακολουθεί, κατά καιρούς, επιμορφωτικά σεμινάρια, με σκοπό την περαιτέρω διεύρυνση των γνώσεων και ικανοτήτων του, σε σχέση πάντα με το γνωστικό του αντικείμενο και τους σκοπούς που εξυπηρετεί η Βιβλιοθήκη.

ΑΡΘΡΟ 5ο - ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ - ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ

Δανεισμός - Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Χρηστών

Δε δανείζονται
• Το πληροφοριακό υλικό
• Οι κλειστές συλλογές
• Τεκμήρια που έχουν δεσμευθεί για εργασίες, εκθέσεις, προβολές ή εκδηλώσεις
• Οπτικοακουστικό υλικό (cds, dvds, κασέτες, slides, δίσκοι κλπ.) – Κατ’ εξαίρεση δανείζονται σε εκπαιδευτικούς φορείς (σχολεία, νηπιαγωγεία κλπ.), πνευματικά ιδρύματα και πολιτιστικούς φορείς
• Λογισμικό υλικό
Τεκμήρια που ανήκουν στο πληροροφοριακό υλικό ή στις κλειστές συλλογές της Βιβλιοθήκης μπορούν να δανεισθούν κατ' εξαίρεση με φειδώ και κατά την κρίση του υπαλλήλου, σε περιπτώσεις έρευνας και εργασιών.

Κάθε πολίτης ο οποίος επιθυμεί να δανείζεται υλικό της Βιβλιοθήκης, εφοδιάζεται με κάρτα μέλους. Για την έκδοσή της απαιτείται η προσκόμιση αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου ισότιμου αποδεικτικού εγγράφου.

Για τα παιδιά του Δημοτικού είναι απαραίτητη η ενημέρωση και η έγκριση του γονέα ή κηδεμόνα για την έκδοση της κάρτας (με επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας και ενυπόγραφης σχετικής αίτησης).

Τα μέλη της Βιβλιοθήκης πρέπει να ενημερώνουν το γραφείο δανεισμού, για οποιαδήποτε αλλαγή της διεύθυνσης κατοικίας τους,του αριθμού τηλεφώνου τους ή της ηλεκτρονικής τους διεύθυνσης (email).

Τα νέα μέλη πρέπει να λαμβάνουν γνώση του Εσωτερικού Οδηγού Λειτουργίας.

Η κάρτα μέλους είναι απολύτως προσωπική και ο κάτοχός της φέρει την αποκλειστική ευθύνη για υλικό που έχει καταχωρηθεί σε αυτή. Η κάρτα μέλους δεν εκχωρείται σε άλλους. Σε αντίθετη περίπτωση, ο χρήστης διαγράφεται από το αρχείο μελών.

Η κάρτα μέλους εκδίδεται δωρεάν.

Δανεισμός πραγματοποιείται ΜΟΝΟ με την επίδειξη της κάρτας μέλους.

Κάθε μέλος μπορεί να δανειστεί συνολικά μέχρι 5 τεκμήρια (3 βιβλία και 2 περιοδικά ή βιντεοκασέτες, CD, DVD κλπ.).

Η διάρκεια δανεισμού για τα βιβλία και περιοδικά (εκτός του τελευταίου τεύχους) ενηλίκων και παιδιών είναι 15 ημέρες, με δικαίωμα και 2 (ακόμη και τηλεφωνικών) ανανεώσεων - των 15 ημερών έκαστη, - κι εφόσον το τεκμήριο δεν έχει ζητηθεί από άλλο μέλος. Περαιτέρω ανανέωση δεν είναι δυνατή.

Υπάρχει, επίσης, δικαίωμα κράτησης τεκμηρίου κατά σειρά προτεραιότητας. Το μέλος υποχρεούται να προσέλθει για το δανεισμό εντός τριών (3) ημερών από την ειδοποίησή του, ειδάλλως το αντίτυπο θα δανεισθεί στο επόμενο μέλος που το ζήτησε.

Το κάθε μέλος είναι υποχρεωμένο να επιστρέφει το υλικό που δανείστηκε εντός της ορισμένης προθεσμίας και στην κατάσταση που το δανείστηκε.

Η τελευταία υπογεγραμμένη έντυπη απόδειξη κίνησης δανεισμού αναιρεί οποιαδήποτε προηγούμενη, και δεσμεύει και τους δυο συμβαλλόμενους (μέλος και Βιβλιοθήκη).

Για καθυστέρηση μερικών ημερών την πρώτη φορά γίνεται απλώς παρατήρηση. Σε περίπτωση που επαναληφθεί η καθυστέρηση επιστροφής του τεκμηρίου που δανείστηκε, το μέλος στερείται αρχικά του δικαιώματος δανεισμού από δύο (2) έως και έξι (6) μήνες (προσωρινή κλειστή συνδρομή)

Στην περίπτωση που αυτή η συμπεριφορά επαναληφθεί και ο χρήστης δεν συμμορφώνεται στις συστάσεις του προσωπικού τότε το μέλος στερείται του δικαιώματος δανεισμού (οριστική κλειστή συνδρομή) με απόφαση του Διευθυντή.

Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής τεκμηρίου το μέλος υποχρεούται στην αντικατάστασή του με το ίδιο το τεκμήριο ή, σε περίπτωση απόλυτης αδυναμίας (π.χ. εξάντλησης κυκλοφορίας του) με άλλο που πραγματεύεται το ίδιο θέμα, ή τελικά με άλλο του ίδιου συγγραφέα αλλά που δεν υπάρχει στη συλλογή της Βιβλιοθήκης. Δε γίνεται αποδεκτό οποιοδήποτε χρηματικό αντίτιμο.

Ο δανεισμός και οι λειτουργίες των Η/Υ εν γένει, σταματούν 15΄ πριν τη λήξη του ωραρίου της Βιβλιοθήκης, προκειμένου να ενημερωθούν τα αντίγραφα ασφαλείας (backup).

Υπηρεσίες Αναγνωστηρίου και Συμπεριφορά Χρηστών

Το Αναγνωστήριο είναι διαθέσιμο στο κοινό, είτε αυτό κάνει χρήση της συλλογής της Βιβλιοθήκης, είτε δικού του υλικού.

Οι χρήστες οφείλουν να κάνουν ησυχία και να μιλούν χαμηλόφωνα στο Αναγνωστήριο της Βιβλιοθήκης.

Το φαγητό, τo ποτό, ο καφές απαγορεύονται στο Αναγνωστήριο, καθώς η χρήση κινητών τηλεφώνων.

Ακόμη δεν θα πρέπει να φέρνουν εντός του κτηρίου κατοικίδια ή άλλα ζώα.

Το κάπνισμα απαγορεύεται αυστηρώς σε όλους τους χώρους της Βιβλιοθήκης.

Οι χρήστες θα πρέπει να τηρούν απόλυτη σειρά προτεραιότητας, όπου απαιτείται (δανεισμός, φωτοτυπίες, έκδοση καρτών, πληροφοριακά αιτήματα, χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών κλπ).

Οι χρήστες οφείλουν να υποβάλλουν με σαφήνεια τα αιτήματά τους στο προσωπικό της Βιβλιοθήκης, να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του Εσωτερικού Οδηγού Λειτουργίας της Βιβλιοθήκης και να ζητούν τη βοήθεια του προσωπικού, σε περίπτωση που αντιμετωπίζουν τυχόν δυσκολία στη χρήση της.

Οι χρήστες υποχρεούνται να κάνουν καλή χρήση των τεκμηρίων που τους παρέχονται (να μη σημειώνουν πάνω στα βιβλία, να μην ακουμπούν σημειωματάρια πάνω στα βιβλία, να μη φέρουν μαζί τους αντικείμενα που είναι δυνατό να προκαλέσουν φθορές στα βιβλία, να μην αφαιρούν σελίδες ή φωτογραφικό υλικό από τα βιβλία, και, γενικώς, να μην προβαίνουν σε ενέργειες που μπορεί να βλάψουν το τεκμήριο που τους έχει διατεθεί, ενώ θα πρέπει να ενημερώνουν τον αρμόδιο υπάλληλο για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιληφθούν (π.χ. εάν κάποιο βιβλίο έχει άκοπες σελίδες)

Χρήστες, που, επανειλημμένα, δυστροπούν χωρίς λόγο ή δημιουργούν προβλήματα σε άλλους χρήστες, δε συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις του προσωπικού ή συμπεριφέρονται ανάρμοστα, αποβάλλονται οριστικά από τη Βιβλιοθήκη.

Το Αναγνωστήριο, το υλικό και όλοι οι χώροι της Βιβλιοθήκης, προστατεύονται και παρακολουθούνται από ηλεκτρονικό σύστημα ασφαλείας (κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης).

Η Βιβλιοθήκη μπορεί να δεσμεύσει για ορισμένο χρονικό διάστημα το Αναγνωστήριο για να το χρησιμοποιήσει για δραστηριότητες και εκδηλώσεις όταν κρίνεται αναγκαίο.

Φωτοαντίγραφα
Το υλικό της Βιβλιοθήκης δύναται να φωτοτυπηθεί. Οι χρήστες πρέπει να απευθύνονται για το σκοπό αυτό στο προσωπικό της Βιβλιοθήκης.

Ο αριθμός των φωτοτυπούμενων σελίδων δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τον αριθμό που ορίζεται από Διεθνείς Συμβάσεις, για την παραβίαση των πνευματικών δικαιωμάτων (Ν. 2121/1993 «Περί πνευματικής ιδιοκτησίας των δημιουργών»).

Απαγορεύεται η παραγωγή φωτοαντιγράφων από παλαιότυπα, σπάνια βιβλία, χαρακτικά, χειρόγραφα, βιβλία που έχουν εκδοθεί πριν το 1920, καθώς και βιβλία που η κατάστασή τους δεν το επιτρέπει. Στην περίπτωση που κάποιο έντυπο δε διατίθεται για φωτοαντίγραφα, ο αναγνώστης λαμβάνει έγκριση από τον Διευθυντή, για φωτογράφηση, εντός του χώρου της Βιβλιοθήκης.

Η φωτοτύπηση μέχρι και 10 σελίδων είναι δωρεάν ενώ η υπέρβαση αυτού του ορίου υποχρεώνει τους χρήστες να προσκομίζουν τριπλάσιο χαρτί για τη δυνατότητα αναπλήρωσης των αναλωσίμων και συντήρησης των μηχανημάτων.

ΑΡΘΡΟ 6ο - ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΔΚΠ)

Λειτουργία Δημοσίου Κέντρου Πληροφόρησης

Το Δημόσιο Κέντρο Πληροφόρησης αποτελεί τμήμα της Βιβλιοθήκης, ιδρύθηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας», ενταγμένο στο Γ΄ ΚΠΣ και ακολουθεί τον Εσωτερικό Οδηγό Λειτουργίας της Βιβλιοθήκης.

Η Δημόσια Βιβλιοθήκη Λεβαδείας παρέχει τη δυνατότητα της πρόσβασης στον κατάλογο της Βιβλιοθήκης, αλλά και σε ένα διεθνές δίκτυο βάσεων δεδομένων και πληροφοριών.

Η Βιβλιοθήκη δε μπορεί να λογοκρίνει ή να ελέγξει το περιεχόμενο των πληροφοριών που υπάρχουν στο Διαδίκτυο (λόγω του μεγέθους και της πολυπλοκότητάς του), οι δε πληροφορίες και το υλικό που αντλούνται από αυτό δεν είναι όλες ακριβείς, επαρκείς, σύγχρονες και, από νομική, ηθική και φιλοσοφική άποψη, αποδεκτές από όλο τον κόσμο.

Η Βιβλιοθήκη Λεβαδείας προστατεύει τα ατομικά δικαιώματα του χρήστη, σύμφωνα πάντα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Άδεια χρήσης και περιορισμών στο ΔΚΠ

Η Δημόσια Βιβλιοθήκη Λεβαδείας παρέχει συγκεκριμένους προσωπικούς υπολογιστές της για δημόσια χρήση. Σε διάθεση του κοινού/χρηστών της Βιβλιοθήκης βρίσκονται 10 ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εκ των οποίων τρεις (3) για χρήση τους από ΑΜΕΑ, με δυνατότητα πλοήγησης στο Διαδίκτυο, χρήσης των ήδη εγκαταστημένων προγραμμάτων και χρήσης του οπτικοακουστικού υλικού της Βιβλιοθήκης (CDROM, DVDROM).

Η Βιβλιοθήκη διαθέτει δυνατότητα σύνδεσης wi-fi, και επιτρέπει στους χρήστες της να συνδέονται ασύρματα με δικό τους φορητό υπολογιστή στο δικό της χώρο μετά από συνενόηση με τον αρμόδιο υπάλληλο.

Οι επισκέπτες μπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση και ειδικευμένη υποστήριξη στην αναζήτηση πληροφοριών για μια σειρά θεμάτων, όπως οικονομικά, τουριστικά, εκπαιδευτικά, εργασίας, επιχειρήσεις, πολιτιστικά κλπ., σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Η χρήση του Διαδικτύου επιτρέπεται σε ενήλικες, μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, καθώς και σε μαθητές Δημοτικού, εφόσον συνοδεύονται από γονέα ή κηδεμόνα (ο οποίος και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την πρόσβαση του ανηλίκου στο Διαδίκτυο) ή υπάρχει η έγκριση του στην έντυπη αίτηση εγγραφής μέλους.

Οι χρήστες σε κάθε περίπτωση είναι υπεύθυνοι για την πρόσβασή τους στο Διαδίκτυο και το υλικό με το οποίο έρχονται σε επαφή.

Η εμφάνιση οπτικού υλικού με καταφανή σεξουαλική προέκταση και ακραία βία δεν επιτρέπεται.

Παρόλα αυτά, σε μία προσπάθεια να προστατευθούν οι ανήλικοι κάτω των 18 ετών από ενδεχόμενη ζημία, λειτουργεί το κατάλληλο φιλτράρισμα από το EDUNET-Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο που ισχύει για όλη την εκπαιδευτική κοινότητα της χώρας. Εντούτοις, το λογισμικό του ΠΣΔ μπορεί να μην εμποδίσει την προσπέλαση σε μερικές περιοχές που οι γονείς θα μπορούσαν να χαρακτηρίσουν ως απαράδεκτες. Γι’ αυτό το λόγο οι γονείς και μόνο οι γονείς είναι αρμόδιοι και υπεύθυνοι για τον έλεγχο της δραστηριότητας των παιδιών τους στο Διαδίκτυο.
Για τη χρήση του Διαδικτύου στο ΔΚΠ της Βιβλιοθήκης, τηρείται σειρά προτεραιότητας, αφού ενημερωθεί ο αρμόδιος υπάλληλος.

Με την Αίτηση Χρήσης των υπολογιστών του ΔΚΠ της Βιβλιοθήκης ουσιαστικά δηλώνεται από τους χρήστες ότι είναι γνώστες βασικού χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Σε ειδικές περιπτώσεις, μπορούν, μέχρι και δύο (2) άτομα, να χρησιμοποιούν τον ίδιο υπολογιστή, με την προϋπόθεση να μην παρεμποδίζεται η εύρυθμη λειτουργία της Βιβλιοθήκης.

Δεν επιτρέπεται η φύλαξη προσωπικών αρχείων στο σκληρό δίσκο των υπολογιστών.

Απαγορεύεται η χρήση λογισμικού και οποιουδήποτε υλικού προέρχεται από εξωτερική πηγή, καθώς και η οποιαδήποτε μεταβολή στο hardware εξοπλισμό.

Οι υπολογιστές μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για έννομους σκοπούς. Οι απαράδεκτες χρήσεις περιλαμβάνουν (αλλά δεν περιορίζονται μόνο σε αυτά): παρενόχληση άλλων χρηστών, καταστροφή ή ζημία στον εξοπλισμό, το λογισμικό ή τα στοιχεία που ανήκουν στη Βιβλιοθήκη ή σε άλλους χρήστες, παράνομος έλεγχος των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, παράνομη αντιγραφή προστατευμένου υλικού (πνευματικά δικαιώματα) κλπ.

Η Βιβλιοθήκη διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει αποζημίωση για τυχόν καταστροφές, που γίνονται σκόπιμα ή και από βαρύτατη αμέλεια (ενδεχόμενο δόλο).

Χρήστες που δεν ανταποκρίνονται στους κανόνες λειτουργίας του παρόντος Οδηγού, στερούνται του δικαιώματος χρήσης των Η/Υ για δέκα ημέρες. Σε περίπτωση υποτροπής, η Βιβλιοθήκη διατηρεί το δικαίωμα να στερήσει για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ή και τελείως το δικαίωμα πρόσβαση στους Η/Υ ή ακόμη και την οριστική αποβολή του από τη Βιβλιοθήκη.

ΔΚΠ και Ειδικές Κατηγορίες Πληθυσμού

ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΙ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ

Τα παιδιά από 18 ετών και κάτω πρέπει να έχουν γονική άδεια για τη χρήση των Η/Υ του ΔΚΠ, υποβάλλοντας αίτηση χρήσης του Διαδικτύου συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τους γονείς ή τον κηδεμόνα, αποδεχόμενοι τους όρους και λαμβάνοντας γνώση της πολιτικής χρήσης των Η/Υ στη Βιβλιοθήκη

Εκτός από την υποβολή αίτησης χρήσης του Διαδικτύου συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τους γονείς ή τον κηδεμόνα, τα παιδιά κάτω από την ηλικία των 12 ετών συνιστάται να συνοδεύονται και εποπτεύονται από τον γονέα ή τον κηδεμόνα για τη χρήση των Η/Υ και την πλοήγηση στο Διαδίκτυο.

Οι γονείς είναι πάντοτε υπεύθυνοι για τον έλεγχο της δραστηριότητας των παιδιών τους στο Διαδίκτυο.

ΑΝΕΡΓΟΙ – ΑΠΟΡΟΙ

Πρέπει να προσκομίζουν την κάρτα ανεργίας του ΟΑΕΔ ή την κάρτα Απορίας.
Δε χρεώνονται για υπηρεσίες που πιθανόν έχουν κοστολογηθεί από τη Βιβλιοθήκη (πχ για υπέρβαση δικαιούμενων εκτυπώσεων ή φωτοαντιγράφων)

ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Η Βιβλιοθήκη μας στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» εξοπλίστηκε με ειδικούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές και περιφερειακά συστήματα με τα οποία παρέχεται η δυνατότητα στα Άτομα με Αναπηρίες να έχουν πρόσβαση σε διάφορες εργασίες καθώς και σύνδεσης στο διαδίκτυο. Ειδικότερα οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και τα ειδικά περιφερειακά συστήματα επιτρέπουν τη χρήση των υπηρεσιών τους από άτομα με προβλήματα όρασης, ακοής και με κινητικά προβλήματα. Ο εξοπλισμός είναι εγκατεστημένος σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο του αναγνωστηρίου της Βιβλιοθήκης.

Έχουν άμεση προτεραιότητα πρόσβασης και χρήσης των Η/Υ με ειδικό εξοπλισμό, με σκοπό τη χρήση τους από Άτομα με Αναπηρίες.
Δε χρεώνονται για υπηρεσίες που έχουν πιθανόν έχουν κοστολογηθεί από τη Βιβλιοθήκη (πχ για υπέρβαση δικαιώμενων εκτυπώσεων ή φωτοαντιγράφων)

ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ (ΜΗ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ)

Κατά την κρίση του υπαλλήλου της Βιβλιοθήκης, μπορούν κατ’ εξαίρεση να χρησιμοποιήσουν τους υπολογιστές του ΔΚΠ και περιστασιακοί χρήστες της Βιβλιοθήκης.

Απαιτείται η προσκόμιση της αστυνομικής τους ταυτότητας στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Αναγνωστών και η δήλωση στοιχείων τους και υπογραφή στο σχετικό έντυπο δήλωσης χρήσης Η/Υ του ΔΚΠ.

Χρόνος και Διάρκεια Χρήσης των Η/Υ του ΔΚΠ

Ώρες πρόσβασης: Ακολουθείται το εκάστοτε ισχύον ωράριο της λειτουργίας της Βιβλιοθήκης (χειμερινό – θερινό)

Η χρήση των υπολογιστών γίνεται κατά σειρά προτεραιότητας, και αφού οι χρήστες υπογράψουν σε σχετικό έντυπο.

Δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός χρήσης των Η/Υ για αναζήτηση-ανάκτηση στους καταλόγους της Βιβλιοθήκης Λεβαδείας (OPAC).

Ο χρόνος χρήσης από ένα άτομο περιορίζεται στα 30’ σε ώρα αιχμής-αναμονής από άλλους χρήστες. Διαφορετικά, δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός στη διάρκεια των ωρών πρόσβασης.

Οι υπολογιστές τερματίζονται 15’ πριν το κλείσιμο της Βιβλιοθήκης

Οι υπάλληλοι της Βιβλιοθήκης μπορούν να διακόψουν τη λειτουργία των Η/Υ, αν, κατά την κρίση τους, εμποδίζεται η εύρυθμη λειτουργία της Βιβλιοθήκης.

Η Βιβλιοθήκη διατηρεί το δικαίωμα να δεσμεύσει τους υπολογιστές για εκπαιδευτικές ανάγκες ή άλλους λόγους, που συνδέονται με τις δραστηριότητές της.

«Μεταφορτώσεις» αρχείων

Οι χρήστες Η/Υ μπορούν προσωρινά να «κατεβάσουν» (downloading) αρχεία και να τα μεταφέρουν σε δική τους εξωτερική πηγή (φορμαρισμένες δισκέτες, DVD ή CD ή USB sticks, που πρέπει να έχουν ήδη ελεγχθεί για κακόβουλο λογισμικό/ιό). Η μη συμμόρφωση προς την οδηγία αυτή εξαιρεί τον ενδιαφερόμενο από τη δυνατότητα χρήσης των υπολογιστών.

Η Βιβλιοθήκη δε φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων ή καταστροφή των προσωπικών δίσκων μεταφοράς δεδομένων.

Δεν επιτρέπεται η φύλαξη προσωπικών αρχείων στο σκληρό δίσκο των υπολογιστών, ενώ μπορεί να γίνει προσωρινή μόνο αποθήκευσή τους σ’ αυτόν, ο οποίος θα αδειάζει σε συχνά τακτικά διαστήματα.

Επικοινωνία, Online υπηρεσίες, Κοινωνική δικτύωση κλπ.

Οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν υπηρεσίες e-mail μόνο μέσω των παρεχομένων υπηρεσιών providers ή οργανισμών του Διαδικτύου με χρήση και μόνο του browser (webmails) π.χ. Gmail, Sch.gr, Pathfinder, in.gr, Yahoo, Hotmail κλπ. Η Βιβλιοθήκη δεν ευθύνεται για τυχόν προβλήματα που θα προκύψουν από τη χρήση τέτοιων υπηρεσιών από το κοινό.
Υπάρχει η δυνατότητα αποστολής αρχείων μέσω του Outlook Express και του λογαριασμού της Βιβλιοθήκης rg.hcs|ertnecofni#rg.hcs|ertnecofni , αλλά δεν υπάρχει δυνατότητα λήψης για λόγους ασφαλείας. Γι’ αυτό θα πρέπει οι χρήστες να δηλώνουν ως απαντητικό το προσωπικό τους email.
Επιτρέπεται η νόμιμη χρήση υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης και χρήσης online εκπαιδευτικών και ψυχαγωγικών παιχνιδιών (messengers, Facebook, chat, twitting, Second Life, κλπ.) με χρήση μόνο προεγκατεστημένων προγραμμάτων, αρκεί να μην παρεμποδίζεται η εύρυθμη λειτουργία της Βιβλιοθήκης και τηρούνται με συνέπεια οι όροι του παρόντος ΟΕΛ.

Εκτυπώσεις

Υπάρχουν δύο εκτυπωτές διαθέσιμοι για έμμεση χρήση του από το κοινό, με τη συνδρομή των υπαλλήλων του Γραφείου Δανεισμού & Εξυπηρέτησης.
Η εκτύπωση γίνεται έμμεσα. Η τελική εντολή εκτύπωσης δίνεται από τον αρμόδιο υπάλληλο του Γραφείου Εξυπηρέτησης.

Παρέχεται το δικαίωμα δωρεάν εκτύπωσης μέχρι 10 σελίδες. Αν το επιθυμητό προς εκτύπωση υλικό υπερβαίνει αυτές, ο χρήστης υποχρεούται στην προσκόμιση τριπλάσιας ποσότητας φύλλων που απαιτούνται (το μέτρο συτό προβλέπεται για την κάλυψη των δαπανών συντήρησης των εκτυπωτών & αναλωσίμων τους, και της δυνατότητας συνέχισης παροχής της υπηρεσίας αυτής)

Εκτυπώσεις γίνονται μόνο για εργασίες και έρευνες. Δεν εκτυπώνονται προσωπικές εργασίες και αρχεία.

Σάρωση εικόνων

Οι χρήστες Η/Υ μπορούν να σαρώσουν εικόνες (scanning) με ίδιαν χρήση του scanner, μετά από συνεννόηση και με τη βοήθεια του προσωπικού της Βιβλιοθήκης. Προϋπόθεση απαραίτητη η προχωρημένη γνώση χρήσης τέτοιων τεχνολογιών

Σε περίπτωση άγνοιας χρήσης του scanner από το χρήστη ή ελλείψει χρόνου, η σχετική λειτουργία μπορεί να παρασχεθεί και από το προσωπικό της Βιβλιοθήκης. Η παράδοση του σκαναρισμένου υλικού παραδίδεται εντός 24/ωρου (ανώτατο όριο 5 σελίδες)

Βοήθεια

Οι υπάλληλοι της Βιβλιοθήκης δεν είναι τεχνικοί υπολογιστών, αλλά μπορούν να παράσχουν βασική τουλάχιστον βοήθεια, και οποιοδήποτε πρόβλημα των χρηστών με του υπολογιστές, τεχνικής φύσεως, θα πρέπει να αναφερθεί στο Γραφείο Δανεισμού & Εξυπηρέτησης.

Το προσωπικό της Βιβλιοθήκης δεν αναλαμβάνει δακτυλογράφηση εγγράφων.

ΑΡΘΡΟ 7ο - ΠΑΙΔΙΚΟ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΟ ΤΜΗΜΑ


Το Παιδικό και Εφηβικό Τμήμα λειτουργεί σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο για τις ανάγκες των παιδιών και των Εφήβων. Φυσικά, στο χώρο αυτό επιτρέπεται και ενδείκνυται η παραμονή ενηλίκων εφόσον συνοδεύουν παιδιά.
Το Παιδικό και Εφηβικό Τμήμα της Δ.Κ.Β.Λ. καλύπτει τις ηλικίες από τη βρεφική έως και την εφηβική, και παρέχει τις ίδιες υπηρεσίες με αυτές των ενηλίκων.
Η Βιβλιοθήκη υλοποιεί Εκπαιδευτικά Προγράμματα και οργανώνει σ' αυτό το Τμήμα εκθέσεις βιβλίων, καθώς επίσης και παιδαγωγικές, ψυχαγωγικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες, είτε μόνη, είτε σε συνεργασία με άλλους φορείς (Σχολεία, κλπ.).

ΑΡΘΡΟ 8ο - ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ


Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λεβαδείας διαθέτει μια κινητή μονάδα, που δραστηριοποιείται στο Νομό Βοιωτίας, στην επαρχία Παρνασσίδας του Νομού Φωκίδας, στο Στερεοελλαδικό Τμήμα του Ν. Ευβοίας και στο βόρειο τμήμα του Ν. Αττικής, ιδρύοντας δανειστικά κέντρα σε σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, νοσοκομεία, γηροκομεία, κατασκηνώσεις, συλλόγους, άλλα ιδρύματα και πολιτιστικούς φορείς.

Η κινητή μονάδα διαθέτει ιδιαίτερη συλλογή που ανανεώνεται συνεχώς, της οποίας η επιλογή πραγματοποιείται με γνώμονα τον πληθυσμό που εξυπηρετεί, με ιδιαίτερη έμφαση στην κάλυψη των αναγκών της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Για την επιλογή και τον καθορισμό των δανειστικών κέντρων λαμβάνονται υπόψη η μη ύπαρξη σταθερής Βιβλιοθήκης στις σχολικές κοινότητες και η αδυναμία πρόσβασης των κατοίκων σε άλλη Βιβλιοθήκη. Οι επισκέψεις στα δανειστικά κέντρα προγραμματίζονται στην αρχή της σχολικής χρονιάς και ο κάθε κύκλος επίσκεψης πραγματοποιείται περίπου κάθε μήνα.

Το κάθε δανειστικό κέντρο ορίζει υπεύθυνο με τον οποίο συνεργάζεται η Βιβλιοθήκη, για τον προγραμματισμό των επισκέψεων, για το δανεισμό και την επιστροφή του υλικού, για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων από κοινού, για την παροχή στατιστικών στοιχείων για υποβοήθηση της αρτιότερης υλοποίησης του έργου, καθώς και για οποιοδήποτε άλλο θέμα που άπτεται της προώθησης της αναγνωσιμότητας και της γνώσης. Ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός έχει την υποχρέωση να συγκεντρώσει και να επιστρέψει τα τεκμήρια που δανείστηκαν στην επόμενη επίσκεψη της κινητής μονάδας.

Βιβλία ή άλλο οπτικοακουστικό υλικό (κασέτες, CD ROM, DVD) που καταστρέφεται ή χάνεται πρέπει να αντικατασταθεί. Η δαπάνη βαρύνει τους μαθητές ή τους χρήστες που το κατέστρεψαν ή το έχασαν και γίνεται με ευθύνη του υπεύθυνου εκπαιδευτικού της σχολικής μονάδας ή του υπευθύνου του φορέα υποδοχής.

ΑΡΘΡΟ 9ο - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ


Η Βιβλιοθήκη , στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της και συμμετέχοντας ενεργά στα πολιτιστικά δρώμενα της περιοχής της, διοργανώνει ποικίλες εκδηλώσεις όπως παρουσιάσεις βιβλίων, ομιλίες, συναυλίες, εκπαιδευτικά προγράμματα, λογοτεχνικά σεμινάρια, μαθήματα κλασικής παιδείας, κινηματογραφική λέσχη με προβολή ταινιών, τα σενάρια των οποίων βασίζονται σε λογοτεχνικά έργα, εκθέσεις και άλλες ενδιαφέρουσες δράσεις, προκειμένου να προωθήσει τη γνώση, να αναδείξει και να προβάλλει την τοπική πνευματική και πολιτισμική παράδοση, είτε μόνη, είτε σε συνεργασία με άλλους φορείς.

Σε περίπτωση που η Βιβλιοθήκη πραγματοποιεί εκθέσεις τεκμηρίων ή συμμετέχει σε εκθέσεις με τεκμήριά της, εκτός των χώρων της, με σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή και του Εφορευτικού Συμβουλίου, απαιτείται η πιστή τήρηση όσων προβλέπει «Ο Κανονισμός Λειτουργίας Δημοσίων Βιβλιοθηκών» Υ.Α 83064/ΙΖ/20.8.2003/ΥΠΕΠΘ στο εδάφιο 3.3 «Έκθεση τεκμηρίων και μεταφορά».

Εκδόσεις

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λεβαδείας, στην προσπάθειά της να συμβάλει στην πνευματική άνοδο του τόπου μας, συμμετέχει ενεργά στα πολιτιστικά δρώμενα της πόλης με μια αξιόλογη εκδοτική δραστηριότητα. Η δραστηριότητα αυτή αποσκοπεί κυρίως στην έκδοση βιβλίων τοπικού περιεχομένου και ενδιαφέροντος και στοχεύει στη γνωριμία του αναγνώστη με την περιοχή μας πάνω σε θέματα ιστορικά, κοινωνικά, πολιτιστικά, λογοτεχνικά, εικαστικά, στην εξυπηρέτηση των στόχων της Βιβλιοθήκης καθώς και στην προβολή του έργου της.

Προκειμένου να εκδοθεί ένα έργο άλλων ιδιωτών ή φορέων, απαιτείται υποβολή αιτήματος από τον ενδιαφερόμενο, συνοδευμένο από κατάθεση ενός δοκιμίου του προς έκδοση τεκμηρίου. Ο Διευθυντής φέρει το θέμα στο Εφορευτικό Συμβούλιο το οποίο αποφασίζει για την έκδοση ή όχι. Σε περίπτωση έκδοσης, συντάσσεται σχετικό συμφωνητικό, μεταξύ του ενδιαφερομένου και της Βιβλιοθήκης. Τα πνευματικά δικαιώματα και η τυχόν εμπορική εκμετάλλευση του έργου ανήκουν στη Βιβλιοθήκη. Στο συγγραφέα παρέχεται περιορισμένος αριθμός αντιτύπων, - που ορίζεται κάθε φορά από το Εφορευτικό Συμβούλιο, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή - για προσωπική του χρήση και όχι για εμπορική εκμετάλλευση. Την εμπορική εκμετάλλευση των εκδόσεων έχει αποκλειστικά η Βιβλιοθήκη.

ΑΡΘΡΟ 10ο - ΔΙΑΔΑΝΕΙΣΜΟΣ


Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λεβαδείας αναπτύσσει σύστημα διαδανεισμού έντυπου υλικού (βιβλίων, περιοδικών) με άλλες Βιβλιοθήκες για την καλύτερη εξυπηρέτηση των μελών της.

Για την υλοποίηση αυτού του σκοπού είναι απαραίτητη η υπογραφή μεταξύ των δύο ενδιαφερόμενων Βιβλιοθηκών, κατά περίπτωση, ενός μνημόνιου συνεργασίας στο οποίο θα περιγράφονται οι όροι και οι προϋποθέσεις που θα γίνεται ο δανεισμός του υλικού που έχουν στην κατοχή τους σύμφωνα με τους κανόνες δανεισμού της κάθε Βιβλιοθήκης με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση του αναγνωστικού τους κοινού.

ΑΡΘΡΟ 11ο - ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λεβαδείας δίνει τη δυνατότητα σε φοιτητές των σχολών Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας των ελληνικών Πανεπιστημίων καθώς και σε σπουδαστές των σχολών Βιβλιοθηκονομίας των ΤΕΙ της χώρας, να πραγματοποιήσουν την υποχρεωτική τους πρακτική εξάσκηση. Η πραγματοποίηση της εξάσκησης γίνεται κατόπιν συμφωνίας με τη Βιβλιοθήκη και το αντίστοιχο τμήμα των σχολών Βιβλιοθηκονομίας.

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λεβαδείας δίνει τη δυνατότητα σε όσους ενδιαφέρονται να εργαστούν εθελοντικά προσφέροντας τις υπηρεσίες τους σε όλα τα τμήματα της Βιβλιοθήκης.

ΑΡΘΡΟ 12ο


Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λεβαδείας διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τον παρόντα Οδηγό Εσωτερικής Λειτουργίας οποιαδήποτε στιγμή, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, και να δημοσιοποιεί κάθε μεταβολή στον πίνακα ανακοινώσεων του κτηρίου και στο δικτυακό της τόπο http://vivl-livad.voi.sch.gr/
Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License